Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen de Projectbemiddelaar, laat dan hier uw gegevens achter.

E-mail* 

Voornaam* 

Achternaam* 

Bedrijf* 

Opmerking* 

mr. ing. J.J. (Jos) van de Vijver, 1959

Focus
Met mijn achtergrond als bouwrechtadvocaat is mijn focus erop gericht om partijen vanuit een onafhankelijke positie, een nuchtere kijk te geven op de eigen kansen in een mogelijke procedure alsook een nuchtere kijk te geven op die kansen van de wederpartij. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat met een goed inzicht in de goede en kwade kansen van een procedure, partijen onder begeleiding van ondergetekende er vaak zelf uitkomen.

Ervaring
Rond 1995 ben ik betrokken geraakt bij geschilbeslechting in de bouw door middel van mediation. Een concept dat net uit het buitenland in ons land was geïntroduceerd. Ik was vanaf het eerste moment als bestuurslid betrokken bij het Nederlands Mediation Instituut. Vanaf 1998 ben ik als bouwmediator actief geworden en heb door de jaren heen als bemiddelaar een grote ervaring opgebouwd in zeer veel geschillen van uiteenlopende aard. De geschillen waarbij ik als bouwmediator betrokken  was, waren veelal gelijk aan geschillen die normaliter ter beslechting werden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

De laatste jaren heb ik vastgesteld dat partijen behoefte hebben aan een proactieve bemiddelaar die weliswaar de mediationtechnieken toepast en opereert binnen de kaders van objectiviteit, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid, maar die zich ook durft uit te spreken over het voorliggende probleem. Deze ontwikkeling vormde de aanzet tot oprichting van De Projectbemiddelaar.
 
Achtergrond
Ik studeerde civiele techniek aan de HTS Alkmaar en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ik ben werkzaam geweest bij grote Nederlandse advocatenkantoren zoals Houthoff, CMS Derks Star Busmann en Simmons&Simmons. Begin 2007 ben ik een eigen advocatenkantoor gestart: Drost&Van de Vijver BV te Baarn dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van het vastgoedrecht. Ik heb tal van bestuursfuncties vervuld en ben momenteel lid van het dagelijks bestuur van het Instituut voor Bouwrecht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrechtadvocaten. Ik ben een geregistreerd NMI-mediator.

Sedert 1989 ben ik als bouwrechtadvocaat betrokken bij geschillen in de bouw. Dit betroffen kleine geschillen tussen een aannemer en consumentkopers van woningen tot zeer complexe geschillen in bijvoorbeeld de natte infra. Ik procedeer veel in bouwgeschillen bij de Raad van Arbitrage in de Bouw. De geschillen zien op meer- en minderwerkdiscussies, schades a.g.v. ontwerp- en uitvoeringsfouten, vertragingsclaims enzovoort. Naast het optreden in bouwgeschillen ben ik al vele jaren als advocaat betrokken bij het vormgeven van publiek private samenwerkingen ter zake van grootschalige gebiedsontwikkelingen, binnenstedelijke herontwikkelingen en ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed zoals onderwijs-, zorg- en sportgebouwen. 

Werkwijze
De procedure is geheel vormvrij en wordt samen met de betrokken partijen vastgesteld. Soms geven de partijen er de voorkeur aan om eerst een afzonderlijk gesprek met mij te hebben terwijl in andere gevallen partijen direct al gezamenlijk verschijnen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvangen partijen een korte toelichting op hoe het bemiddelingsproces zal verlopen en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn, zoals ten aanzien van de vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de onafhankelijkheid van De Projectbemiddelaar. Ook wordt een concept overeenkomst meegezonden waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder de projectbemiddeling zal plaatsvinden. 

Aan partijen wordt gevraagd om een dossier samen te stellen van de belangrijkste documenten (de overeenkomst, het bestek, bouwverslagen correspondentie e.d.) om De Projectbemiddelaar zich in staat te stellen om zich voor de eerste bijeenkomst voor te bereiden. Tijdens de bemiddelingsbijeenkomst(en) krijgen de partijen de gelegenheid de eigen positie (standpunten én belangen) nader toe te lichten en te reageren op de positie die de andere partij inneemt. Door middel van het stellen van vragen en het geven van eigen observaties over de ingenomen posities, probeer ik de probleemstellingen te concretiseren en te onderzoeken of er oplossingen zijn te bedenken. Mijn kennis en ervaring als bouwrechtadvocaat breng ik in door het geven van observaties over de ingenomen posities. Binnen het vertrouwelijke kader van de projectbemiddelingsprocedure krijgen partijen - mede door mijn observaties - inzicht in de positie van de andere partij, wat (soms) begrip doet ontstaan voor die andere positie maar in ieder geval (ook) de kijk op de eigen positie nuanceert.

In het kader van de procedure voer ik afzonderlijke gesprekken met partijen naast bijeenkomsten waarbij alle partijen aanwezig zijn. Aanwezigheid van advocaten is mogelijk maar hoeft niet. Soms wordt ervoor gekozen om voor één of meer specifieke problemen een bindend of niet bindend advies te laten uitbrengen. 

Doel is nuchterheid en realiteitszin bij partijen op te roepen opdat zij zelf de afweging kunnen maken of het niet beter is een regeling te treffen dan nog lang te gaan procederen.

j.vandevijver@deprojectbemiddelaar.nl

06 5179 0479

mr. ing. J.J. van de Vijver

Met mijn achtergrond als bouwrechtadvocaat is mijn focus erop gericht om partijen vanuit een onafhankelijke positie, een nuchtere kijk te geven op de eigen kansen in een mogelijke procedure alsook een nuchtere kijk te geven op die kansen van de wederpartij. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat met een goed inzicht in de goede en kwade kansen van een procedure, partijen onder begeleiding van ondergetekende er vaak zelf uitkomen.
Lees meer

ir. T.H.W. van Splunder

Mijn bemiddelingspraktijk heeft mij de volgende overtuiging gegeven: bemiddeling op (pro)actieve wijze met gebruikmaking van mijn kennis van de bouwcultuur en mijn mediationvaardigheden in combinatie met (niet-) bindend advies is een bewezen, krachtig middel om in korte tijd en met geringe kosten een geschil op te lossen.
Lees meer

ir. H.F.A. Sprangers

Ik ben sterk in complexe dan wel weerbarstige geschillen. Bij ‘complex’ gaat het om een samenspel van meerdere kwesties. Bij ‘weerbarstig’ spelen ook immateriële zaken een rol.
Lees meer

ir. W.F. Westgeest

Door mijn inhoudelijke kennis van de techniek en het bouwproces kan ik het geschil terugbrengen naar de afzonderlijke componenten en de essentie. Dossiers met grote omvang en complexiteit worden overzichtelijk gemaakt door het luisteren naar partijen (of lezen van dossiers) en samenvatten. Respect voor ieders positie en mening blijft hierbij overeind.
Lees meer

mr. R.A.P. Schouwaert

Nuchter, resultaatgericht en praktisch maar zorgvuldig. Een benadering vanuit die kernwoorden blijkt effectief bij de oplossing van conflicten in de gebieds- en projectontwikkeling, ervaar ik al vele jaren in mijn praktijk. Dat het daarbij altijd gaat om mensenwerk is iets wat in mijn beleving te allen tijde voorop hoort te staan.
Lees meer


Klik hier voor praktijkvoorbeelden
   
Privacyverklaring - Colofon - Algemene Voorwaarden